close
loading

 

REWIZJE KOTŁÓW, WYMIENNIKÓW, ODBIORY UDT

 

 

Na zlecenie inwestorów przygotowujemy zbiorniki i kotły przemysłowe do rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych. Te urządzenia ciśnieniowe podlegają odbiorom przez Inspektorów UDT lub WUDT

Inspekcje dozorowe są przeprowadzane na zlecenie lub na podstawie wyznaczonych terminów zawartych w Książkach Rewizyjnych urządzeń.

 

Ogólne informacje dotyczące przygotowania urządzenia do badań


Podstawowym elementem procedury odbiorowej jest inspekcja i rejestracja przez jednostkę notyfikowaną UDT lub WUDT , które przeprowadzane są u inwestora, bezpośrednio po zabudowaniu urządzenia. 

W następnej kolejności są przeprowadzane takie badania jak:
 

- rewizja zewnętrzna (1 raz na rok)

 • urządzenie należy przedstawić do badania w sposób umożliwiający oględziny ścianek zewnętrznych oraz oględziny i w miarę możliwości sprawdzenie działania osprzętu zabezpieczającego i ciśnieniowego;
 • należy umożliwić dostęp do urządzeń zasilających;
 • w trakcie badania należy liczyć się z możliwością wystąpienia zakłóceń w pracy urządzeń współpracujących z kotłem (np. w trakcie sprawdzania działania zaworu bezpieczeństwa);
 • w czasie wykonywania badania należy przestrzegać wszelkich zasad BHP, w tym m.in. zapewnić niezbędne środki ochrony zbiorowej, indywidualnej i ppoż.

 

rewizja wewnętrzna (1 raz na 3 lata)

 • urządzenie należy opróżnić z czynnika zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa, obserwując wskazania manometru oraz warunki panujące wewnątrz;
 • należy otworzyć wszelkie dostępne do oględzin otwory rewizyjne (np. włazy, wyczystki, króćce, wzierniki);
 • urządzenie należy oczyścić przez przemycie, przedmuchanie parą lub gazem obojętnym oraz przedmuchanie powietrzem do stopnia umożliwiającego oględziny powierzchni ścianek wewnętrznych;
 • na czas trwania prac należy wyłączyć z ruchu wszelkie urządzenia, które mogą stanowić zagrożenie dla wykonujących badania (w tym środki zasilania);
 • należy zapewnić bezpieczne oświetlenie urządzenia
 • w czasie wykonywania badania należy przestrzegać wszelkich zasad BHP, w tym m.in. zapewnić niezbędne środki ochrony zbiorowej, indywidualnej i ppoż.


próba ciśnieniowa (1 raz na 6 lat)

 • próbę ciśnieniową urządzenia wykonuje się jako hydrauliczną. W technicznie uzasadnionych przypadkach próbę hydrauliczną można zastąpić inną próbą lub badaniem innego rodzaju;
 • wartość ciśnienia próbnego przyjmuje się zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia;
 • temperatura płynu próbnego zazwyczaj nie powinna być niższa niż 10 stopni Celcjusza i wyższa niż 50 stopni Celcjusza;
 • należy liczyć się z koniecznością całkowitego odcięcia urządzenia od instalacji poprzez np. zaślepienie króćców, skuteczne zamknięcie zaworów odcinających, stosowanie obejść ;
 • próbę przeprowadza się w warunkach umożliwiających oględziny ścianek, złączy spawanych i połączeń rozłącznych;
 • próba może być wykonywana bez zdejmowania izolacji zewnętrznej;
 • w czasie wykonywania badania należy przestrzegać wszelkich zasad BHP, w tym m.in. zapewnić niezbędne środki ochrony zbiorowej, indywidualnej i ppoż.

 


W przypadku awarii urządzenia ciśnieniowego, które jest w rejestrze jednostki notyfikowanej przeprowadza się tzw. rewizję nadzwyczajną, która jest poprzedzona oględzinami , a po remoncie podlega inspekcji. Cały proces kończą kolejne oględziny oraz próba ciśnieniowa dopuszczająca urządzenie do eksploatacji. Opisaną procedurę przeprowadza się w obecności inspektora UDT.

Każdorazowo przed przystąpieniem do procedur wykonawczych wykonywana jest oferta indywidualna dla konkretnego urządzenia. Wartość oferty i jej charakter uzależnione są od rozmiarów urządzenia. Pracownicy MAWI-S oprócz fizycznego przygotowania urządzenia do rewizji lub próby ciśnieniowej przygotowują również jednostkę do przeglądu i kontroli pod kątem automatyki, kontroli sond oraz przeglądu i kontroli palnika.


Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do rewizji lub próby ciśnieniowej są czynności przygotowawcze, które powinien wykonać użytkownik urządzenia. Polegają one na rozładowaniu ciśnienia z urządzenia, spuszczeniu czynnika oraz wystudzeniu urządzenia do temperatury bezpiecznej dla pracy.

Podstawowe czynności wykonywane przy rewizji urządzenia ciśnieniowego to:
- demontaż włazów rewizyjnych,
- demontaż armatury kontrolno-pomiarowej,
- demontaż palnika i sond,
- czyszczenie przestrzeni spalinowych urządzenia,
- czyszczenie przestrzeni wodno-parowej urządzenia,
- uczestnictwo w rewizji,
- zamknięcie urządzenia,
- rozruch,
- dociąganie połączeń na gorąco,
- analiza nastaw pracy,
- przygotowanie protokołu z wydrukiem analizy spalin.

Podstawowe czynności wykonywane przy próbie ciśnieniowej urządzenia to:
- montaż zaślepień i kołnierzy zaślepiających,
- napełnienie urządzenia czynnikiem w celu wykonania próby,
- podłączenie urządzenia do wykonania próby ciśnieniowej,
- wykonanie próby ciśnieniowej wg. zaleceń Inspektora UDT .

Dalsza eksploatacja urządzenia ciśnieniowego uzależniona jest od opinii Inspektora.

MAWI-S przygotowuje urządzenia do inspekcji dozorowej poprzez fizyczne wyczyszczenie powierzchni wodno-parowej i spalinowej. W przypadku niedopuszczenia (przez Inspektora) urządzenia do eksploatacji z powodu obecność znacznej ilości kamienia kotłowego lub pęknięcia, urządzenie podlega odrębnym procedurom.

Chemiczne czyszczenie musi być poprzedzone analizą składu chemicznego warstwy do wyczyszczenia, opracowaniem technologii czyszczenia i jej zatwierdzeniem przez CLDT. Po przeprowadzonym czyszczeniu wykonawca ma obowiązek wykonać w obecności Inspektora próbę ciśnieniową w celu dopuszczenia urządzenia do eksploatacji.

Podobnej procedurze uzgodnienia technologii naprawy podlega urządzenie ciśnieniowe po stwierdzonej awarii kotła lub zbiornika.

Czyszczenie chemiczne urządzenia ciśnieniowego oraz naprawa jest również wykonywana przez MAWI-S. Przy poważniejszych awariach urządzeń ciśnieniowych współpracujemy z podwykonawcami uprawnionymi przez jednostki notyfikowane.

 

Szymon Zięba PPHU MAWI-S

93-181 Łódź, Praska 15/17